Om vållande, vårdslöshet och försummelse - och lite om JT Forum.

Skapad 2010-11-26 16:22:50, av Magnus Melin

Inledning
Innehåll
JT-forumet lever ett mycket stilla liv. Förmodligen beror det på JT:s (välförtjänt) höga status: man tror kanske att om man skall skriva på forumet så måste det vara extremt djupsinnigt och genomtänkt. Men vore det inte bättre – i alla fall roligare! – om det djupsinniga och i allt genomtänkta främst var förbehållet tidskriften, och att man på forumet vågade ge uttryck för reflektioner och ställa frågor om stort som smått, även om det inte är fullt genomtänkt?
Med risk för att blamera mig föregår jag nu därför med gott(?) exempel och lämnar följande, icke fullt genomtänkta synpunkter på den språkliga avfattningen av 12 kap. 24 § 1 st. jordabalken, detta med anledning av Erica P. Björkdahls artikel ”En förstahandshyresgästs skadeståndsansvar vid andrahandsuthyrning – en sinkadus?” i JT 2010/11 s. 3.
Det aktuella lagrummet har följande lydelse:
”[Hyresgästen] är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning.”
Till att börja kan man konstatera att regeln framstår som språkligt överlastad. Uttrycket ”uppkommer genom” innefattar ett orsakssamband, men det gör även uttrycket ”vålla”. ”Vålla” lär betyda ”av oaktsamhet orsaka”, så lagtextens uttryck ”skada som uppkommer genom hans vållande” bör vara synonymt med uttrycken ”skada som vållats av honom” eller ”skada som orsakats genom hans oaktsamhet”. Enda skillnaden är att lagtexten så att säga två gånger slår fast orsakssambandet. Lite onödigt kan man tycka.
Nå, detta är förstås en petitess. Värre är det med uttrycket ”vårdslöshet eller försummelse”. Jag har alltid tänkt att uttrycken är synonyma, men om man skall ta lagtextens ordalydelse på allvar (skall man det?) är de uppenbarligen inte det. Ännu värre blir det när man betänker att lagrummet tycks uttrycka att ett ansvar kan grundas antingen på vållande ELLER på vårdslöshet ELLER på försummelse. Plötsligt har vi alltså tre olika begrepp att laborera med, och som skulle kunna ha tre olika innebörder.
Erica P. Björkdahl problematiserar detta, men endast delvis. Hon berör en möjlig skillnad mellan å ena sidan ”vållande” och å andra sidan ”vårdslöshet eller försummelse”, men däremot berör hon inte den eventuella skillnaden mellan ”vårdslöshet” och ”försummelse”, om det nu finns en sådan. Hon föreslår, s. 5 in medio, att ”vållande” inbegriper både oaktsamhet och uppsåt (vilket, i det aktuella fallet, torde vara riktigt), medan uttrycket ”vårdslöshet eller försummelse” däremot, enligt lagstiftaren, skulle utesluta ansvar på grund av uppsåtligt handlande. Så här skriver Björkdahl:
”En konklusion av formuleringen skulle kunna vara att lagstiftaren, genom att välja uttryckssättet ”vållande” avseende hyresgästens eget handlande och uttryckssättet ”vårdslöshet och(sic!) försummelse” avseende annans handlande, avsåg att göra en åtskillnad på vilken typ av agerande som hyresgästen ansvarar för beroende på om denne själv orsakar skadan eller om någon annan gör det. Synsättet har stöd i lagförarbetena till regeln där det anförs att hyresgästen inte skall ansvara för skada som uppkommit genom annans uppsåtliga agerande.”
Det där förstår jag inte riktigt. Det är naturligtvis fullt möjligt att lagstiftaren har TÄNKT så beträffande det aktuella lagrummet – om det vågar jag inte ha någon uppfattning – men jag förstår det inte ur juridisk-begreppsmässig synvinkel. Varför skulle ”vållande” innefatta uppsåt men ”vårdslöshet eller försummelse” bara oaktsamhet? Hur skall man utifrån lagtexten kunna förstå det? Och varför har lagstiftaren använt två olika uttryck, vårdslöshet eller försummelse, om de nu är avsedda att uttrycka samma sak? (Man kan också se att Björkdahl återger lagrummet felaktigt: lagtexten talar ju om ”vårdslöshet ELLER försummelse”, men Björkdahl återger det som ”vårdslöshet OCH försummelse”. Är det ett bara ett skrivfel eller något som haft betydelse för hennes resonemang?)
Sammanfattningsvis är min fråga till läsekretsen följande: Är det i juridisk-begreppsmässig mening någon skillnad på vållande och vårdslöshet och försummelse såvitt avser det subjektiva rekvisitet? (Jag bortser alltså här från att begreppet vållande, som redan angetts, även inbegriper ett orsakssamband.) Jag kan inte se det, men det finns kanske någon subtil skillnad som någon har uppmärksammat.
Även inom mitt eget område, fastighetsmäklarrätten, finns det ”words without meaning [that] never to heaven go”. I förslaget till ny fastighetsmäklarlag, prop. 2010/11:15, anges att mäklaren skall särskilt upplysa köparen om de fel i fastigheten som mäklaren känner till m.m. Man undrar vad det lilla ordet ”särskilt” innebär, vad är det för skillnad mellan att ”upplysa” och att ”särskilt upplysa”? Hur gör man rent praktiskt när man upplyser någon ”särskilt”? Jag har ingen aning, och någon förklaring får man inte heller i propositionen. På ett annat ställe i lagförslaget anges att mäklaren, om han eller hon tillhandahåller s.k. kringtjänster, skall ”tydligt” upplysa om köpare och säljare om detta. Innebär det ett förstärkt aktsamhetskrav jämfört med den övriga information som mäklaren skall lämna eller betyder det kanske – ingenting? Jag skulle gissa på det sistnämnda.(En illvillig, konträr tolkning vore att mäklaren beträffande annan information INTE behöver vara tydlig!)
Men man får väl vara glad för det lilla: i lagrådsremissen stod det att mäklaren skulle ”klart och tydligt” upplysa köparen om eventuella kringtjänster, men det utmönstrades efter kritik från Lagrådet. Man kan med förfäran föreställa sig (teoretiskt möjliga) beslutsskäl i ett tillsynsärende om denna utmönstring inte hade skett: ”Mäklaren har visserligen på ett tydligt sätt upplyst köparen om kringtjänsterna, men vid en samlad bedömning finner Fastighetsmäklarnämnden att detta inte har skett på ett klart sätt.”
Magnus Melin, förbundsjurist vid Mäklarsamfundet
Repliker
Denna publikation saknar repliker.
Du måste vara inloggad för att skriva en replik.