Framtida rättegångskostnadsansvar - latent skuld?

Skapad 2013-08-29 22:09:12, av Hans Renman

Inledning
Kommentar till Claes Loods artikel i JT 2012-13 s. 988-996.
Innehåll
En intressant artikel, men bedömningen av möjligheten att beakta ett eventuellt ansvar för rättegångskostnader är nog för snäv. Om jag inskränker mig till insolvensrekvisitet i 4 kap. 5 § konkurslagen (KL) kan följande noteras. Enligt lagtexten är insolvensrekvisitet uppfyllt inte endast om om gäldenären "var" insolvent, utan även om gäldenären genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet "blev" insolvent. Vad som avses med att gäldenären "blev" insolvent genom förfarandet framgår av förarbetena. Ett återkommande exempel i förarbetena är att gäldenären innan han ger sig in på "vågade spekulationer" ger bort sin egendom för att undandra sina borgenärer denna och därefter blir insolvent genom affärerna. Återvinning av gåvan kan då komma i fråga om det hela hör så nära samman att det bör behandlas som en enhet (prop. 1986/87:90 s. 215 och SOU 1970:75 s. 161). Resonemanget bör också kunna appliceras på latenta rättegångskostnader. Om bolaget A, som har svag ekonomi, inleder en vågad process mot B, vilken sedermera förloras och som leder till att A försätts i konkurs på grund av oförmåga att betala B:s rättegångskostnader är insolvensrekvisitet antagligen uppfyllt om A under processen lämnat en gåva eller vidtagit annan rättshandling som ytterligare försvagat A:s ekonomi. Gåvan kan då återvinnas om även övriga rekvisit i 4 kap. 5 § KL är uppfyllda, t.ex. ondtrosrekvisitet.
Repliker
Denna publikation saknar repliker.
Du måste vara inloggad för att skriva en replik.