Villkor och regler för JT-forum

JT-forum drivs av Stiftelsen Stockholms juridiska fakultets tidskrift, org.nr: , nedan kallad JT.

1. Medlemskap

För att kunna skriva inlägg krävs det att du är medlem. Medlem blir du genom att registrera dig samt bekräfta din anmälan via epost.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att kontakta JT.

2. Ansvar

Du är själv ansvarig för det du skriver och du måste följa dessa regler och villkor. JT kan inte klandras för vad du skriver.

JT förhandsgranskar inte inlägg och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på www.jt.se och för den tryckta tidskriften. Det innebär också att JT-forum inte omfattas av meddelarskyddet.

3. Vilket material får jag publicera?

JT-forum är avsett som ett debatt- och diskussionsforum inom juridiska frågor för JT:s prenumeranter. Tänk på att de inlägg du skriver ska behandla relevanta frågeställningar inom ramen för de ämnen som JT behandlar. Du får inte skriva inlägg eller publicera material som strider mot svensk lag eller goda seder.

Du får alltså inte:

  • publicera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är stötande.
  • förtala, förolämpa, trakassera, diskriminera eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • överföra filer som innehåller skadlig programvara såsom virus, trojanska hästar etc. eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
  • göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
  • inte skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.
  • göra inlägg som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

Den som begår lagbrott kommer vi att polisanmäla.

Genom att sända in material till JT garanterar du att du har upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.

JT förbehåller sig rätten att plocka bort inlägg och övrigt material som strider mot dessa regler och mot god ton. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser förbehåller vi oss också rätten att stänga av medlemmen.

Du är också skyldig att hålla JT skadeslöst för anspråk från tredje man på grund av JT:s nyttjande av det material du skickar in till JT.

4. Upphovsrätt m.m.

Det är du som har upphovsrätten och/eller andra immateriella rättigheter till det material du skriver.

Genom detta avtal godkänner du att JT samt andra juridiska personer som på uppdrag av JT fullgör uppgifter rörande webbplatsen, produktion av den tryckta tidskriften, distribution, marknadsföring och försäljning av JT får rätt att lagra ditt material både i sitt ursprungliga skick och i redigerat skick. JT:s rättigheter enligt denna punkt gäller även efter att medlemskapet upphört.

5. Uppgifter du lämnar om dig själv

Du får endast skriva inlägg under eget namn. Du är skyldig att ge oss sanna uppgifter om dig själv och att se till att de är uppdaterade.

När du blir medlem får du välja ett lösenord. Du ansvarar för att lösenordet skyddas på ett betryggande sätt. Detta får inte avslöjas för obehöriga. Du ansvarar för annans obehöriga användande.

6. Brott mot villkoren

JT har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig utesluta dig som medlem om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om JT på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta JT för all skada som du åsamkat JT i anledning av brott mot villkoren.

7. Personuppgifter

JT samt andra juridiska personer som på uppdrag av JT fullgör uppgifter rörande webbplatsen, produktion av den tryckta tidskriften, distribution, marknadsföring och försäljning av JT lagrar och behandlar vissa personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla, administrera och kontrollera medlemmarnas användning av JT-forum. JT och dess uppdragstagare behandlar även vissa personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Genom att ansöka om medlemskap samtycker du till att JT behandlar dina personuppgifter.

Vidare samtycker du till att JT kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig om JT samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners.

Du samtycker vidare till att JT lämnar ut dina personuppgifter till andra juridiska personer i den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla, administrera och kontrollera din användning av JT:s tjänster.

8. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till JT:s ansvar.

JT lämnar inga garantier beträffande innehåll, information, produkter, tjänster m.m. som tillhandahålls av eller genom JT på JT:s webbplats. JT lämnar inte heller några garantier beträffande webbplatsens eller tjänsternas funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet.

JT ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till JT eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte JT för brottsliga gärningar som begås med användning av JT:s tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. JT svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av JT:s tjänster.

JT svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, JT-forum och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om JT orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet.

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

9. Ändring av villkor

JT har rätt att när som helst ändra dessa allmänna villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja JT-forum efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

10. Kontakt

För ytterligare frågor kring JT-forum kontakta gärna vår kundtjänst:

Jure AB
Att: Stellan Wahlström
Artillerigatan 67
114 45 STOCKHOLM

Tel.: +46 8 662 00 37
Fax: +46 8 662 00 86

E-post: stellan.wahlstrom@jure.se